ՈՆԱԿ

Վստահություն Նորարարություն Հաշվետվողականություն
Մեր մասին

Որակի ներքին ապահովման կենտրոն

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջի Որակի ներքին ապահովման կենտրոնը (այսուհետ՝ ՈՆԱԿ) Քոլեջի կաոուցվածքային ստորաբաժանում է, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան, Քոլեջի կանոնադրության ու ՈՆԱԿ կանոնակարգի հիման վրա: Հիմնադրման պահից ի վեր կենտրոնն իր խնդիրն է համարում կրթական որակի ապահովման համակարգի արդիականացումն ու զարգացումը, որակի կառավարման ժամանակակից, պրակտիկայում փորձարկված տեխնոլոգիաների ներդրումը, որակի մշակույթի ներդրումը՝ ապահովելով շարունակական բարելավում և զարգացում։ Որակի ապահովման կենտրոնի գործունեությունն իրականացնելու համար ձևավորվում է հանձնաժողով Քոլեջի ուսումնական և վարչական աշխատանքները կազմակերող, իրականացնող ղեկավար մարմինների, դասախոսական և ուսանղական ներկայացուցիչներից։ Որակի ներքին ապահովման կենտրոնի հանձնաժողովը գլխավորում է, ի պաշտոնե, կրթության որակի պատասխանատուն:

ՈՆԱԿ-ը կատարում է գործառույթներ հետևյալ հիմնական ուղղություններով`
1. որակի ապահովման գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում,
2. համապատասխան տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում Քոլեջի շահագրգիռ ստորաբաժանումներին,
3. կրթության կազմակերպման գործընթացի, այդ թվում՝ ուսումնամեթոդական, նյութատեխնիկական, կադրային ապահովվածության արդյունավետության գնահատում, համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում,
4. կրթական գործունեության արտաքին վերահսկողության չափանիշների ապահովում,
5. որակի արտաքին գնահատում իրականացնող կառույցների հետ համագործակցության իրականացում,
6. Մշտադիտարկում։

Փաստաթղթեր

Ընթացիկ տարվա գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր

Իրավական ակտեր

ՈՆԱ կենտրոնի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտեր

Մշտադիտարկման գործընթացի և ստացված արդյունքների պատճառահետևանքային կապերի քաղաքականություն

25․12․2023թ

Որակի ներքին ապահովման համակարգի վերանայման քաղաքականություն

08․05․2020թ

Որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն

08․05․2020թ

Պրակտիկաների արդյունավետության արժանահավատության հարցման կանոնակարգ

23.08.2023թ

Քննությունների և պրակտիկաների ամփոփման ընթացքում որակի ապահովման հաշվետվություններ

06.02.2023թ

Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով ճանաչողական այցից բավարարավածության կանոնակարգ

06.02.2023թ

Քոլեջի ֆունկցիոնալ մարմիններից և ենթակառուցվածքային պայմաններից ուսանողների բավարարվածության գնահատման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Քոլեջի ֆունկցիոնալ մարմիններից և ենթակառուցվածքային պայմաններից աշխատակիցների բավարարվածության գնահատման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Սոցիալական հարթակների բովանդակության և հետադարձ կապի արդյունավետության վերաբերյալ շահակիցների բավարարվածության կանոնակարգ

08.11.2022թ

Պրակտիկայի արդյունավետության և որակի գնահատման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Ուսանողի կողմից պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի արդյունավետության գնահատման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Շրջանավարտների կողմից քոլեջից բավարարվածության գնահատման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Գործատուների կողմից շրջանավարտների վերաբերյալ գոհունակության գնահատման և քոլեջի հետ համագործակցության հնարավորությունների հարցման կանոնակարգ

08.11.2022թ

Կուրսային աշխատանքներից ուսանողների բավարարվածության կանոնակարգ

31․08․2021թ

Առաջին կուրսի/նոր ընդունված ուսանողի հարցման կանոնակարգ

31․08․2022թ

Ուսանողների բավարարվածության գնահատման կանոնակարգ

16․07․2020թ

Ծնողի բավարարվածության գնահատման կանոնակարգ

16․07․2020թ

Հեռավար կրթությունը բարելավելու և գնահատելու վերաբերյալ կանոնակարգ

26․10․2020թ

Որակի ներքին ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ

16․07․2020թ

Ֆոտոդարան

Քոլեջի ներկայացուցիչները ՈԱԱԿ գործընթացներում

Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Smiling chick
Կապվեք մեզ հետ

Մենք հետևողական ենք Ձեր ցուցաբերած արձագանքներին։

ԱՏՊՔ ՈՆԱԿ-ը բաց է համագործակցությունների համար։

Հեռախոսահամար

+374(0235)24080
+374(0235)24081

Էլ․ հասցե

qac@artcol.am
info@artcol.am

Հետադարձ կապ